Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią  wywołąną koronawirusem COVID-19

szczególnie ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich
i naszego otoczenia.

Dlatego przypominamy o podstawowych zasadach korzystania z instalacji sanitarnych w mieszkaniach i domach.

Nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej!!!

Każdy, kto nie przestrzega powyższych zasad naraża nas wszystkich na awarie i zalanie ściekami.

Brak opisu obrazka

 

 

Informacja w sprawie koronowirusa

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty
i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk z wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min 60%).
Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu
się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane np. przy powitaniu osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 – 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Wersja XML