Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głuchołazach informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

   „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach,
   ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy.
Dane kontaktowe w sprawach 
   ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych
   Osobowych są dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wodgluch.pl
   oraz pod adresem iod@wodgluch.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania
    Pani/Pana dane osobowe Spółka będzie wykorzystywać w następujących
    celach:

3. Odbiorcy danych
    Pani/Pana dane osobowe Spółka może udostępniać następującym podmiotom:

  4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
       międzynarodowych

       Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego
       Obszaru Gospodarczego.

  5. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy Spółka przechować będzie  przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego
  z zawartej umowy.
 2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Spółka przetwarza do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  z umowy.

   6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
       profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji,
       a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
       przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

 1. Dane odczytu stanu wodomierzy mogą być pobierane w sposób automatyczny.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

  7. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
 
     Przysługuje Pani/Panu:
     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
     c) prawo do usunięcia danych,
     d) prawo ograniczenia przetwarzania,
     e) prawo do sprzeciwu,
     f) prawo do przenoszenia danych,
     g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan,
         że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę można
         wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
    Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy
    na świadczone przez Spółkę usługi. Konsekwencją niepodania danych będzie
    brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.


 

Wersja XML